Deklaracja zgody RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, iż: Administrator danych osobowych SPI POLSKA Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4 ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, NIP 8992694322, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email biuro@edostawcze.pl , lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
Cel i podstawa przetwarzania

• przygotowanie i przedstawienia mi indywidualnej oferty Administratora; Odbiorcy danych

• podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;

• podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora takie jak firma obsługująca Administratora w zakresie IT;

• Pełnomocnik Administratora w przygotowującym ofertę.

Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Prawo do sprzeciwu

• Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

• Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy wyżej wymienionego ogólnego rozporządzenia.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przygotowania i przedstawienia oferty Administratora .