Regulamin strony www.edostawcze.pl oraz aplikacji mobilnej

Administrator
1.1. Operatorem strony internetowej www.edostawcze.pl („Strona Internetowa“) jest spółka SPI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-514), przy ul. Międzyleska 2-4, KRS 0000682270, NIP 8992694322: REGON: 021272021 („Operator“). 1.2. Kontaktowy adres elektroniczny w sprawach dotyczących Strony Internetowej jest następujący: biuro@edostawcze.pl
Prawa autorskie
Prawa do wszelkich elementów zamieszczonych na Stronie Internetowej, w szczególności materiałów graficznych, tekstowych, audiowizualnych oraz ich układów są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednich osób współpracujących z Operatorem. Kopiowanie, modyfikowanie, przekazywanie lub wykorzystywanie w inny sposób materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej bez zgody Operatora jest zabronione.
Regulamin korzystania ze strony
Operator niniejszym ustala regulamin Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnej („Regulamin“). Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób korzystających ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej. Z tego względu, przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.
Dane osobowe
Sposób postępowania Operatora z danymi osobowymi w tym sposób wykorzystywania plików cookie został opisany w dokumencie „Polityka prywatności”
Opłaty
Dostęp oraz korzystanie ze Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnej są darmowe .
Zakaz ingerencji
Użytkownik nie ma prawa, bez zgody Operatora, ingerować ani zmieniać Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, jak również kodu, baz danych lub innych mechanizmów stanowiących podstawę ich funkcjonowania.
Informacje osób trzecich
Niektóre z informacji zamieszczanych na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej pochodzą ze źródeł i od osób trzecich, które Operator uważa za wiarygodne. Tym niemniej, Operator nie odpowiada za treść tych informacji.
Odpowiedzialność

1. Operator ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w z związku z dostępem lub korzystaniem ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej lub też w wyniku lub w związku z poleganiem na informacjach w nich zawartych.

2. Operator ani podmioty z nim powiązanie nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych, serwisów, oprogramowania, aplikacji lub urządzeń innych osób, w tym stron, serwisów, oprogramowania, aplikacji lub urządzeń dostępnych ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, w szczególności poprzez odnośniki. Odnośniki są zamieszczane na Stronie Internetowej oraz w aplikacji mobilnej wyłącznie dla wygody użytkownika, który korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

3. Operator ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie elementów lub treści Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, w tym również za pośrednictwem odnośników, przez podmioty trzecie.

Brak umowy
Za wyjątkiem niniejszego Regulaminu, żadne informacje oraz treści zamieszczone na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej nie mają stanowić źródła stosunku prawnego, w tym umowy, pomiędzy Operatorem oraz użytkownikiem, chyba że z ich brzmienia wyraźnie wynika co innego.
Aktualność informacji
Strona Internetowa oraz aplikacja mobilna nie są sklepem internetowym. Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej mają wyłącznie charakter orientacyjny. Operator nie jest zobowiązany do aktualizacji, weryfikacji lub poprawienia informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej, w tym w szczególności informacji dotyczących samochodów oraz nie gwarantuje, że informacje o samochodach odpowiadają aktualnej ofercie Operatora lub innych osób. Aby uzyskać informacje o dostępności, cenie lub innych cechach samochodu należy skontaktować się z Operatorem osobiście, w jego oddziale, telefonicznie lub też za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej.
Ceny samochodów
Niezależnie od innych ograniczeń lub wyłączeń wynikających z niniejszego Regulaminu, ceny samochodów na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej mogą być podane przy założeniu skorzystania z produktów finansowych lub innych usług oferowanych przez partnerów Operatora. W sytuacjach, gdy możliwe jest odliczenie podatku VAT, podane ceny mogą nie uwzględniać wartości tego podatku. W każdym wypadku, zgodnie z punktem 10, Operator nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność podanych cen.
Treść Strony Internetowej
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub wprowadzenia nowych informacji na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej w każdym czasie, bez informowania o tym użytkownika. Operator nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz dokładność informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej, w tym w szczególności informacji dotyczących samochodów.
Brak oferty
Żadne informacje zamieszczone na Strony Internetowej lub w aplikacji moblilnej, nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu kodeksu cywilnego lub jakichkolwiek innych przepisów prawa.
Zmiana Regulaminu
Niniejszy Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony wyłącznie przez Operatora.
Obowiązywanie warunków
Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. Regulamin został opublikowany 07.08.2018